Skolens strategisk grundlag

Forside / Skolens strategisk grundlag

Kultur som strategi: En målrettet læringsorienteret skolekultur

Den altoverskyggende aktuelle målsætning er, at SOSU Fyn skal uddanne langt flere dygtige professionelle til fremtidens velfærdssamfund. Det kræver, at vi bliver bedre til at rekruttere og fastholde flere elever. Vi tror på, at svaret er at skabe uddannelse af tårnhøj kvalitet ved at tage elevernes læring alvorligt. Derfor arbejder vi ambitiøst for at skabe en målrettet læringsorienteret skolekultur. Dette kulturarbejde skal være vores strategiske fundament i alle dele af organisationen og tegne den måde, vi samarbejder med omverdenen på.

Mission, vision og værdigrundlag

Mission

Vi uddanner stærke og kompetente professionelle til at løse fremtidens velfærdsopgaver. Velfærdsmedarbejdere uddannet ved Social- og Sundhedsskolen Fyn skal kendes på, at de:

 • er bærere af en stærk og stolt fagprofessionel identitet
 • er trænede i at søge, skabe og indgå i innovative professionelle læringsfællesskaber
 • har fremtidssikrede kompetencer til at søge videre uddannelse.

Vision

Vores vision er at være en skole, hvor alle dyrker glæden ved at lære noget. Vi skal samarbejde professionelt om at lære at blive så dygtige som muligt til at lære eleverne at blive så dygtige som muligt. Og vi skal være modige nok til at sætte os selv på spil og række ud efter hinanden, når noget er svært.

Vi arbejder ambitiøst på at skabe en målrettet udviklingsorienteret skolekultur, hvor vi hele tiden minder hinanden om, at:

 • det skal være sjovt at gå på arbejde
 • vi kan altid – ALTID – blive bedre
 • vi vil være modige sammen

Værdigrundlag

Vores overordnede værdi er professionalisme. Denne værdi skal kendetegne både den måde vi arbejder på, den måde vi forsøger at udvikle os på, og den måde vi møder omverdenen på. Vi vil kendes som en skole, der er:

 • fremsynet – med fokus på at gøre os selv og vores elever og kursister klar til fremtiden. Vi anvender de nyeste teknologier og forbereder os på livslang læring.
 • innovativ – vi er ikke bange for at gå nye veje, prøve os frem, fejle undervejs og lære af det. Vi dyrker en udviklingsorienteret indstilling til udfordringer, modstand, indsats og feedback.
 • attraktiv – for både elever, kursister, medarbejdere og samarbejdspartnere. Fordi vi sætter høje standarder og finder meningsfulde løsninger på de udfordringer, vi støder på. Og fordi vi dyrker glæden ved det, vi laver.

Pædagogisk didaktisk metodisk grundlag

Vores PDMG tager udgangspunkt i moderne læringsteori og skolens værdigrundlag. Det består af 5 principper:

 • Vi møder eleverne med høje, positive og tydelige forventinger
 • Vi skaber klare rammer for læringsaktiviteterne, støtter eleverne i at overkomme eventuelle læringsbarrierer og tager ansvar for at udvikle deres koncentration og vedholdenhed.
 • Vi formulerer læringsmål og succeskriterier, som eleverne forstår. Vi taler med eleverne om deres læringsprogression, giver systematisk formativ feedback og træner dem i at vurdere egne fremskridt. Eleverne skal opleve, at synliggørelsen af mål, succeskriterier og læringsprogression giver dem øget motivation til at lære
 • Vi praktiserer varierede og engagerende undervisningsformer, hvor det praksisrettede, eksperimenterende og kollaborative læringsrum prioriteres højt
 • Vi bruger lærings- og velfærdsteknologier, der ruster eleverne til fremtidens arbejdsmarked, videre uddannelse og de krav og forventninger, der er formuleret som 21st century skills – eleverne skal forberedes på og motiveres til livslang læring.

Strategiimplementering og pejlemærker

For de handlingsrettede strategier udarbejdes handleplaner for hvert punkt med konkretisering af strategisk sigte, indsatser, tidsplan og milepæle, succeskriterier og måling. Der foretages generel løbende opfølgning og benchmarking med data på:

 • Aktivitet på uddannelserne. Optag unge/voksne og i afdelingerne, kursusaktivitet på AMU og IDV
 • Gennemførelse, med flere nuancer end de traditionelle tal på frafald efter 3 måneder.
  Afdækning: Hvor i forløbet sker der mange frafald?
 • Undervisningsevalueringer – målrettet koncept skal udvikles
 • Elevtrivselsundersøgelser og Vis Kvalitet (VU)
 • Medarbejdertrivselsundersøgelser (evt. overgang til måling af professionel kapital)
 • Virksomhedstilfredshedsundersøgelser

Implementeringen af kulturarbejdet varetages af ledergruppen i fællesskab. Det er afgørende at sikre, at ledergruppen selv kan agere som et solidt læringsfællesskab, der er afstemt omkring værdier, indsatser og prioriteringer; løfter opgaven som et fælles ansvar og kan præsentere sig som eksemplariske rollemodeller.

Derfor iværksættes et fælles internt kompetenceudviklingsforløb for den samlede ledergruppe og et tilsvarende antal ledelsesudpegede medarbejdere. Noget af forløbet vil være fælles for ledere og medarbejdere, andet vil være opdelt og have fokus på de forskellige temaer og udfordringer, der er relevante på henholdsvis leder- og medarbejderniveau. Forløbet vil have tre overordnede målsætninger:

 • At give ledere og medarbejdere en fælles forståelse af strategiens læringsteoretiske afsæt og skabe et fælles sprog herom
 • At skabe rammer og rum til dialog mellem ledere og medarbejdere om implementering af strategien
 • At udvikle ledelsesteamet og dets kompetencer til at varetage ledelse af professionelle læringsfællesskaber

Med henblik på at skabe meget konkrete, entydige og forpligtende rammer for arbejdet med at udvikle en ambitiøs læringskultur, bruger vi pejlemærker og taksonomier. Begge dele tager direkte afsæt i vores mission, vision og værdier samt i vores PDMG. De skaber en fælles referenceramme og et fælles sprog og er karakteriseret ved at give meget detaljerede eksempler på, hvilken form for praksis, vi stræber efter.

Pejlemærkerne skal som redskab, værdisæt, rammesætning, narrativ og artefakt understøtte og bidrage til kulturskabelsen. Pejlemærkerne er ambitiøse. Nogle af dem er svære at leve op til. Ingen af os vil kunne leve op til dem alle hver dag. Men vi kan bruge dem som fyrtårne for det, vi stræber efter, og for den retning vi ønsker at udvikle os i, fx som ramme for kollegial sparring og feedback. Vi kan fokusere vores energi ved at udvælge specifikke pejlemærker som individuelle eller teambaserede udviklingsspor. Og vi kan bruge dem som afsæt for meningsskabende drøftelser om, hvordan vi skaber mest mulig læring og værdi for vores elever– og for os selv. Find dem længere nede på siden.

Taksonomierne er redskaber, der skal understøtte og sætte retning for teamsamarbejdet. Intet team kan være i konstant fremdrift. Rammer og vilkår ændres, der opstår udfordringer og tilbageslag, og teamkonstellationer ændres, så fælles erfaringer og forståelser skal etableres på ny. Men taksonomierne kan fungere som en fælles referenceramme for løbende evaluering, refleksion og dialog om det enkelte teams næste udviklingsskridt som professionelt læringsfællesskab.

Copyright © 2024 Social og Sundhedsskolen Fyn. All Rights Reserved • PersondatapolitikTilgængelighedseklæringWhistleblowerordning

Søg
Skip to content